קאָטאַלוג

זוכן די קאטאלאג פון אידישע בתי עלמין און קברי אחים

עס זענען היינט     11061   בתי עלמין ווי אויך קברי אחים אויף די קאטאלאג